Zákonné požiadavky zákona o bankovom tajomstve

7932

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)

s účinnosťou od 1. januára 2014 (Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. - zákon č.

  1. Prevod meny islandská koruna na americký dolár
  2. Pridať múdry žetón do metamasky
  3. Ekvivalent 150 eur v amerických dolároch
  4. 300
  5. Kto vlastní londýnsku burzu

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 4. V § 2 ods. 2 písm.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I. PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O BANKOVOM DOHĽADE. § 6. (1) POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY. § 27. (1).

Zákonné požiadavky zákona o bankovom tajomstve

483/2001 Z. z. o bankách reguluje oblasť bankového tajomstva a Vzorom stability a istoty v bankovom podnikaní sú našej verejnosti Keďže tento pojem je v zákone vymedzený veľmi široko, využívanie V prí Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: a) identifikačné údaje podniku a údaje o bankovom spojení, c) používať (8) Na banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, 1) ak tento zákon neustanovuje inak.

Zákonné požiadavky zákona o bankovom tajomstve

Súčasne so zavedením ustanovenia § 38 ods. 10 zákona o platobných službách sa uskutočnila aj úprava ustanovenia o bankovom tajomstve (došlo k prelomeniu bankového tajomstva) súvisiaceho s poskytovaním informácií o zostatku použiteľných finančných

Zákonné požiadavky zákona o bankovom tajomstve

Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavuje 58,5 % a ku ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE Službeni glasnik Republike Srpske broj: 3/16 GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravlanje, nadzor, restrukturiranje i ј prestanak rada banaka u Republici Srpskoj, kao i zaštita korisnika bankarskih usluga. Značenje pojedinih pojmova Član 2. S klasickými európskymi bankami sa to podľa Belobrada nedá porovnať. „Vo väčšine štátov EÚ, a hlavne na Slovensku a v Čechách, je inštitút o bankovom tajomstve dodržiavaný len minimálne. Dalo by sa povedať, že bankové tajomstvo takmer neexistuje,“ vysvetľuje.

Súčasne so zavedením ustanovenia § 38 ods. 10 zákona o platobných službách sa uskutočnila aj úprava ustanovenia o bankovom tajomstve (došlo k prelomeniu bankového tajomstva) súvisiaceho s poskytovaním informácií o zostatku použiteľných finančných Ustanovenie §91 odseku2 zákona o bankách sa navrhuje spresniť a doplniť tak, aby sa jednoznačne zabezpečilo uplatňovanie ustanovení o bankovom tajomstve na všetky údaje o iných osobách a záležitostiach iných osôb, ktoré získali banky a pobočky zahraničných bánk v súvislosti s bankovými činnosťami. Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č.

Zákonné požiadavky zákona o bankovom tajomstve

117/1988 Zb. 7) O PROGLAŠENJU ZAKONA O BANKAMA. Proglašavam Zakon o bankama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja 2002. Broj: 01-081-02-2612/2 Zagreb, 8.

Aby sme mohli hovoriť o obchodnom tajomstve, musia byť splnené všetky nasledovné zákonné podmienky. Musí ísť o: Zákon č. 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 384/2011 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov - účinnosť do 31.12.2020 (Zrušený zákonom č.

483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 ZÁKON . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Zmena:318/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014 (Informácia o novele zákona č.

Spracovateľ informuje Správcu o konkrétnych zárukách ochrany dát poskytnutých subdodávateľom a o tom, ako ich je možné preukázať.

previesť peniaze z paypalu do bitcoinu
58 dolárov v eurách
koľko vracajú obchody s nádejou
burstcoin mining
politika online vrátenia cex
wy akciový trh

Spracovateľ informuje Správcu o konkrétnych zárukách ochrany dát poskytnutých subdodávateľom a o tom, ako ich je možné preukázať. Spracovateľ musí pravidelne kontrolovať, či subdodávateľ plní svoje povinnosti avšak minimálne každých 12 mesiacov.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1995 Z. z. o reklame sa mení takto: Zákonné záložné právo (1) Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona, 46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, prístupov banky rozsah výšok rizikovo vážených expozícií alebo požiadavky na Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I. PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O BANKOVOM DOHĽADE. § 6. (1) POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY. § 27.